เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก  
www.glock-club.com :: ดูกระทู้ - อยากทราบรายละเอียดการขอทำใบ ป.12 ครับ
 
สมัครสมาชิกค้นหาคำถามถามบ่อยของกระดานข่าวรายนามสมาชิกกลุ่มผู้ใช้งานเข้าระบบ
ตอบกระทู้ หน้า 1 จากทั้งหมด 1
อยากทราบรายละเอียดการขอทำใบ ป.12 ครับ
ผู้ส่ง ข้อความ
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 04/01/2012 3:27 pm

อยากทราบรายละเอียดการขอทำใบ ป.12 ครับ
1. หลักฐาน 2. ขั้นตอน 3. ค่าใช้จ่าย 4.รายละเอียดอื่นๆ

แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 04/01/2012 4:09 pm

pornn บันทึก:
อยากทราบรายละเอียดการขอทำใบ ป.12 ครับ
1. หลักฐาน 2. ขั้นตอน 3. ค่าใช้จ่าย 4.รายละเอียดอื่นๆ

สถานที่ทำการใหม่

ฝ่ายอำนวยการ ๕ ตึก ๘ ชั้น ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ตั้งอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ < ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก.> ด้านถนนอังรีดูนังค์ ตรงกันข้ามกับโคคาสุกี้


โทรศัพท์ 02-205-1779 , 02-251-2818

ขอบพระคุณข่าวสารจาก ว่าที่ พ.ต.ท.สมปอง ศรีสงวน
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว)
< สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก. >เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับข้าราชการ

๑. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายชุดข้าราชการ หรือชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
๒. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
พร้อมสำเนา 1ชุด
๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
๔.ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4)
กรุณาตรวจสอบภูมิลำเนาให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้านและข้อมูลควรเป็นปัจจุบันทุกรายการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
๕. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
๖. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนติดตัว พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
กรณีมีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป


หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องฯ ให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับประชาชนทั่วไป


1. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา

3. ทะเีบียนบ้าน พร้อมสำเนา

4. ป.4 (ภูมิลำเนา ป.4 ต้องถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. หนังสือรับรองการทำงาน ลงนามโทยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้

6. หลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเีบียนบริษัท
โดยการรับรองจากกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ หรือสำเนา ใบทะเีบียนการค้า

7. สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี โดยการรับรองจากกรรมการ ใช้ในกรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการ
หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจผูกพันบริษัท
(คือ สเตทเมนท์ย้อนหลัง 1 ปี นั่นเองค่ะ)

และบริษัทดังกล่าว ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป
และมีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชี กระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไปเท่านั้น
(ข้อนี้ ใช้กรณ๊ ยื่นขอในนามเจ้าของกิจการ หากท่านเป็๋นเจ้าของกิจการ)

8. บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการรับรองจากธนาคาร ถ่ายสำเนาทุกหน้า และรับรองทุกหน้าพร้อมตราประทับโดยธนาคาร
(บัญชีฝากประจำ หรือออมทรัพย์ หรือ สำเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือสำเนาสลากออมสิน )
จำนวน 1,000,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลาไม่้น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกันจนถึงวันที่ยื่นคำร้อง

9. สำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่าน
(เอาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีไปด้วยค่ะ)

10. ใบอนุญาตให้มี อวป ติดตัว พร้อมสำเนา 1 ชุด
(ในกรณี เคยมี ป.12 มาก่อนแล้วน่ะค่ะ)

11. ใบรับรองแพทย์ กรณี ผู้ขอ มีอายุึ ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปค่ะ

12. หลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็น พิเศษมากกว่าปกติธรรมดา ที่ต้องการใช้เป็นหลักฐานประกอบ
ในการพิจารณาอนุญาตให้มี อวป ติดตัวค่ะ

********************************

รายละเีอียดปลีกย่อยค่ะ

1. หลังจากยื่นคำร้อง และตรวจเอกสารผ่าน เจ้าหน้าที่ฯ..จะทำจดหมาย
ให้ผู้ร้องฯ ไปยื่นต่อ สถานีตำรวจที่บ้านท่านตั้งอยู่ในเขตนั้น ๆ
ซึ่ง เจ้าพนักงานทางสถานีตำรวจในพิ้นทีท่าน จะต้องหาเวลาไปตรวจสอบข้างเคียง และอื่น ๆ
เพื่อยืนยันว่า ท่านมีความประพฤติ เรียบร้อยหรือไม่ประการใดค่ะ
และจดหมายนี้ จะต้องส่งกลับไปยัง สถานที่ที่ท่านยื่นคำร้องขอมี ป.12 ภายใน 15วันค่ะ**

* ในข้อนี้ ท่านจะต้องจำให้ได้ว่า บ้านของท่านขึ้นกับ ส.น. ใด
หากท่านจำผิด ไม่แน่ใจ และแจ้งผิดไปนะคะ

ท่านจะต้องเดินทางมาใหม่ เืพื่อขอให้ท่านเจ้าหน้าที่ฯ พิมพ์จดหมาย ให้ใหม่ และจ่าหน้าซองใหม่ค่ะ*

2. ในกรณีไม่สะดวกไปยื่นคำร้องต่้อสถานีตำรวจ ในเขตพื้นที่ของท่าน
ท่านสามารถ นำจดหมายรับรองความประพฤติ และเหตุจำเป็นที่จะต้องมี อวป.ติดตัว ซึ่งออกโดย
ข้าราชการชั้นยศ พลตรี ขึ้นไป และต้องเป็นท่านที่ยังอยู่ในราชการค่ะ

3. ค่าธรรมเนียม หากได้รับการอนุมัติ 1,000 บาทค่ะ

4. บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ (มิใช่เริ่มนับ จากวันที่ท่านกรอกใบคำร้อง)

5. หากบัตรท่านหมดอายุ คือ ครบ 1 ปี ท่านจะต้องดำเนินการ ใหม่หมด ทุึกขั้นตอนค่ะ

6. หากท่านกรอกใบคำร้องไม่ครบ / หากท่านยื่นเอกสารไม่ครบนะคะ
เรื่องของท่านจะถูกพักไว้ก่อนค่ะ และเจ้าหน้าที่จะโทรติดตามท่านใ้ห้มาเพิ่มเติมค่ะ

7. หากท่านไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ ท่านสามารถให้บุคคลอื่น มาขอใบคำร้องไปกรอก
พร้อมแนบเอกสารครบถ้วน และให้ผู้อื่น มายื่นคำร้องฯ แทนท่านได้ค่ะ

8. ต่างจังหวัด ขั้นตอนคงต่างไปจากนี้นะคะ ดี้ทราบแต่เพียงของส่วนกลางค่ะ
(จากส่วนกลาง..จะทั่วราชอาณาจักรค่ะ / ส่วนจังหวัด มีผลในจังหวัดของท่านค่ะ)

9. เรื่องของท่าน จะถูกส่งไป ที่กระทรวงมหาดไทยค่ะ

10. หากท่านได้รับการอนุมัติ ให้มี ใบป.12 นะคะ
ท่านจะต้อง พกพาอย่าง มิดชิด / ไม่พกไปในเขตชุมชน / โรงมหรสรรสพ ค่ะ

11. สำหรับพลเรือน ไม่อนุญาตขนาด .45 นะคะ
* ที่เห็น จะเป็น ขนาด 9 และ .38 เป็นส่วนใหญ่ค่ะ*

12. ท่านควรพิจารณาให้ถ้วนถี่ ในอันที่จะเลือก อวป. ที่ท่านต้องการพก นะคะ
ป.12 จะคุมแค่เพียง อวป. กระบอกที่ท่าน เลือกและแนบสำเนาใบ ป.4 ไปค่ะ

******************************

ตามกฎหมายไม่ห้ามขอ ป. 12 แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามนี่ครับ <Credit>

การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 (แบบ ป.12) แบ่งเป็น 2 กรณี
และมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักร

ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 224/2549 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราช อาณาจักร เป็นการชั่วคราว โดยให้ระงับการออกใบอนุญาตฯ หากบุคคลใดมีความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดาและประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธ ปืนติดตัว จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ดังนั้น การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวตามกรณีดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ ตามแบบ ป..1 ณ กองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1.3 เสนอคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเพื่อพิจารณา
1.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาพร้อมเหตุผลความจำเป็น
1.5 กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรมการปกครอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1.6 กรมการปกครอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเหตุผลความจำเป็น เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย) เพื่อพิจารณา
1.7 กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณา
1.8 กรมการปกครอง แจ้งผลการพิจาณาของรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบ
1.9 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกใบอนุญาตและแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ
1.10 ผู้ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

2. กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด

2.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีภูมิลำเนา
2.2 นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
2.3 จังหวัดตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งพิจารณา
(ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว 1777 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2523)
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเขตจังหวัด (แบบ ป.12) และแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตทราบ
2.5 ผู้ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 04/01/2012 9:43 pm

ความอยาก มลายหายสิ้นไป ฤ


_________________
"ปวงข้าฯพร้อมพลี เพียงศัตรามี พร้อมเข้าต่อตี อริ ราษฏร์ ชาติไทย"
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์ MSN
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 05/01/2012 8:17 am

ขอบคุณพี่ มากนะคับ สำหรับข้อมูล แล้วผมจะลองไปปฎิบัติ

แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 05/01/2012 8:47 am

แล้วตอนนี้ขอได้แล้วเหรอครับ ที่เคยทราบข่าวมาตอนนี้ เค้าระงับการขอ จนถึง มิ.ย. 2555 อนุญาตให้ได้เฉพาะผู้พิพากษา ไม่ทรายว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่าง ใครทราบ ขอคำชี้แนะ อีกครั้งครับผม

แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 06/01/2012 3:17 pm

blackdog บันทึก:
ความอยาก มลายหายสิ้นไป ฤ

เดินเรื่องตั้งนานมีอายุแค่ 1 ปี ความอยากหายไปเลย Mad Mad Mad ผมได้ข่าวว่าแม่ทัพภาค สามารถออกใบ ป12 ได้ด้วยและสามารถพกพาได้ทั่วประเทศไทย จรืงหรือเปล่าครับ

แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
ตอบ ตอบ: 12/01/2012 11:38 am

เห็นขั้นตอนการขอ และ อายุ ป.12 แล้ว
เห็นทีต้องใช้ แค่ ป.4 และ ป.ตรี 5 5 5


แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตอบกระทู้ หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 
  Powered by Best Thai Host ©
Hosting By Best Thai Host